Algemene Vergadering 15-11-2016


Evenementgegevens


Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering:

Op : dindag 15 november 2016
Aanvang : 20:00 uur
De Algemene Vergadering wordt dit jaar gehouden:
In : Klooster Zwolle, zaal de Refter
Adres : Assendorperstraat 29, Zwolle; ingang achterzijde Assendorperdijk

 

 

Op deze vergadering kunnen de aanwezigen zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het nog te voeren beleid.

De vergaderstukken kunnen vanaf nu van de website van de Reddingsbrigade Zwolle gedownload worden: link.

Afmeldingen voor deze vergadering kunnen worden gedaan bij de secretaris.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Presentie
 3. Mededelingen van het bestuur
  a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering
  b. Overige mededelingen
 4. Behandeling ingekomen stukken. Een achttal moties voor de algemene vergadering van de KNBRD in mei 2017 zijn ingediend door de heer Meijler. Hij vraagt om instemming op de moties door de leden. De heer Meijler krijgt tijdens de vergadering kort de tijd om de moties toe te lichten en in stemming te brengen. De moties zijn te downloaden van de site van RB Zwolle.
 5. Vaststellen van het verslag van de algemene vergadering d.d. 18 november 2015
  a. Tekstueel
  b. Naar aanleiding van
  c. Actiepuntenlijst
 6. Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2015 t/m 30-6-2016
  a. Jaarverslag van het bestuur
  b. Financieel jaarverslag
  c. Verslag financiële commissie
  d. Voorstel tot goedkeuring van het financiële jaarverslag en decharge van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, ten aanzien van het gevoerde (financiële) beleid.
  e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende verenigingsjaar.
  Aftredend is Evert Hetebrij. Gerrit Meijler wordt eerste lid. Reservelid Albert Jan Pool wordt tweede lid en er wordt nieuw reserve lid gezocht.
  f. Ter kennisneming de jaarverslagen van de afdelingen:
  i. Van de afdeling opleidingen
  ii. Van de afdeling preventie en hulpverlening
  iii. Van de afdeling sport en spel
  iv. Van de afdeling promotie
  g. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige bestuursleden
  h. Te royeren leden
 7. Bestuur: Voor de samenstelling bestuur wordt u verwezen naar het jaarverslag secretaris.
  a. Belangstellende voor het bestuur (of te wel tegenkandidaten) kunnen zich conform de regels gesteld in HHR en statuten (zie website) aanmelden bij het bestuur.
  b. Aftredend volgens rooster zijn Heleen van Balen, Paul Duijf en Ingrid Ramaker; alleen Paul Duijf stelt zich herkiesbaar. Verder treden tussentijds af Louis van den Berg en Mark Duijf. Het bestuur heeft de volgende leden bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Dat zijn Bianca Hekkert, Rebekka Strijker, Arnold van Balen en Anneloes Aaij.
  1. Het bestuur stelt voor Kitty Duijf-Schottert als voorzitter te benoemen.
  2. Het bestuur stelt voor Bianca Hekkert, Rebekka Strijker, Arnold van Balen en Anneloes Aaij als bestuurslid te kiezen.
  3. Het bestuur stelt de volgende samenstelling en taakverdeling voor:
  – voorzitter: Kitty Duijf-Schottert
  – secretaris: Bianca Hekkert
  – penningmeester: René Pot
  – afd.opleidingen: Rebekka Strijker
  – afd.sport en spel: Renate Doeve
  – afd.preventie & hulpverlening: Anneloes Aaij
  – afd.promotie: Paul Duijf
  – innovatie: Arnold van Balen
  – alg.bestuurslid: Klarieke de Haan
 8. Pauze
 9. Begroting
 10. Het bestuur stelt voor de bijgesloten begroting voor de periode 01-07-2017 t/m 30-6-2018 goed te keuren door de leden.
 11. Voortgang stalling
  Het bestuur stelt u mondeling op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de stalling.
 12. Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepenn
  a. Afdeling opleidingen
  b. Afdeling preventie en hulpverlening
  c. Afdeling sport en spel
  d. Afdeling promotie
  e. Vertrouwenspersoon
 13. Vaststellen van de datum voor de volgende algemene vergadering.
  Woensdag 15 november 2017
 14. Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)
 15. Wat verder ter tafel komt- Rondvraag
  Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u, om bij voorkeur, uw vragen via de mail ter attentie van de secretaris (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl) in te dienen vóór 05-11-2016.
 16. Sluiting

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.